ရုံးချုပ်လိပ်စာ

No. 270, Aye Thar Yar Street, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.